„Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny” 

Katowice, 24-25 kwietnia 2017 roku

W dniach 24–25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”. Była to wspólna inicjatywa Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

Głównym celem seminarium było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Organizatorom zależało na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub do stworzenia nowych odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. Doświadczenie pokazuje, że działania zmierzające do stworzenia korpusów elektronicznych mogą się udać tylko w wyniku współpracy między specjalistami odpowiednich dyscyplin humanistycznych a ekspertami w dziedzinie humanistyki cyfrowej, którzy podjęliby się niełatwego zadania polegającego na żmudnym uzgadnianiu potrzeb i możliwości obu stron współpracy.

Kwietniowa debata objęła między innymi następujące kręgi zagadnień:

  1. istniejące korpusy diachroniczne – dostępność, możliwość wykorzystania w określonym typie badań historycznojęzykowych,
  2. potrzeby historyków języka: czy istnieje coś takiego jak „idealna wyszukiwarka”? A jeżeli nie, to do jakich potrzeb wyszukiwarki powinny być dopasowane?
  3. korpusy a zbiory tekstów zdigitalizowanych (zawartość korpusów, kryteria doboru tekstów),
  4. scalanie metadanych i zarządzanie nimi,
  5. stworzenie i rozszerzanie repozytorium małych korpusów: czy może (i powinna) być jedna giętka wyszukiwarka lub powinno być ich kilka?

Wśród gości seminarium znaleźli się przedstawiciele wielu polskich i niemieckich ośrodków badawczych: Instytutu Języka Polskiego PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu Humboltów w Berlinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Zurychu, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach seminarium odbyły się także warsztaty, które przeprowadzili przedstawiciele konsorcjum naukowego CLARIN-PL – dr inż. Maciej Piasecki (Polski Koordynator Narodowy CLARIN z ramienia MNiSW) i dr Marcin Oleksy. CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.

Seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Leksykologii i Semantyki oraz Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego  im. Ireny Bajerowej we współpracy z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE było z jednej strony zwieńczeniem prowadzonych dotąd prac w Instytucie Języka Polskiego UŚ w zakresie humanistyki cyfrowej pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuchowej. Z drugiej strony, wnioski płynące z debaty naukowej pozwoliły obok już opracowywanych, wyznaczyć nowe kierunki badawcze powiązane z diachronicznymi korpusami polszczyzny.

Arrow
Arrow
Slider

UCZESTNICY

dr Renata Bronikowska, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Magdalena Derwojedowa, Uniwersytet Warszawski
dr Beata Duda, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
dr hab. prof. UW Alina Kępińska, Uniwersytet Warszawski
mgr Magdalena Król, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Mariusz Leńczuk, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Karolina Lisczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr Imke Mendoza, Paris-Lodron-Universität Salzburg
prof. dr Roland Meyer, Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. prof. UAM Tomasz Mika, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Barbara Mitrenga, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Marcin Oleksy, Politechnika Wrocławska
dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Maciej Piasecki, Politechnika Wrocławska
dr Joanna Przyklenk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Paulina Rosalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Sobotka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Ruprecht von Waldenfels, Universität Zürich
dr Kinga Wąsińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Izabela Winiarska-Górska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr Björn Wiemer, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
dr Sebastian Żurowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

FORUM

Forum pomyślane jest jako przestrzeń do publikowania aktualności oraz upowszechniania informacji związanych z badaniami korpusowymi. Jako miejsce wymiany myśli i prezentacji pomysłów ma łączyć historyków języka zainteresowanych nurtem badań lingwistyki korpusowej.
Nadrzędnym celem forum jest popularyzowanie dokonań z zakresu szeroko rozumianej humanistyki cyfrowej.

Platforma dostępna jest pod adresem: http://korpusydiachroniczne.pl/forum/. Zarejestrowani na stronie użytkownicy nie tylko mogą przeglądać pojawiające się na niej informacje, ale także uczestniczyć w aktualnie toczących się na forum dyskusjach oraz tworzyć nowe wątki rozmów.

KONTAKT

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
ul. Żołnierzy Września 73/6
41-500 Chorzów
tel.: 604 611 464; 604 120 464
e-mail: biuro@agereaude.pl
Instytut Języka Polskiego
Uniwersytetu Śląskiego im. Ireny Bajerowej
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: info@korpusydiachroniczne.pl